Kirkegårdene
Kirkegårdene

 Kyrkja forvaltar gravplassane på vegne av alle innbyggjarane i kommunen. Her finn du noko informasjon om dette.

Gravferd og sermoni.
Dei fleste gravferder foregår frå kyrkjene våre. Om ein ynskjer gravferdssermoni i regi av eit anna trussamfunn tek ein kontkt med dei. Desse sermoniane vert halde i andre lokale enn kyrkja. Kyrkja gjev tilbod om gravferdssermoni og oppfølging.
Fellesrådet forvaltar gravplassane på vegne av heile lokalsamfunnet og er opptatt av at alle skal bli godt i varetekne og få ei verdig gravferd utifrå livssynet sitt. Gravferdsverksemda
er   regulert av eigne lover og forskrifter . Gravferdsloven og Forskriften til gravferdsloven   dei viktigste.
Treng du hjelp til stell på gravstedet finnest det ei ordning om gravstell og gravlegat


Når ein av våre kjære dør er det mange spørsmål som kjem opp.  Helsedirektoratet har gjeve ut ei brosjyre med god informasjon